Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MKiDN

DZIĘKI DOTACJOM REALIZUJEMY PROJEKTY

Projekty realizowane dzięki dofinansowaniu MKiDN

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy beneficjentami programu MKiDN „Infrastruktura kultury”. Dzięki dofinansowaniu zostanie zrealizowany projekt „Mediateka 800-lecia - zakup wyposażenia - etap III”. Celem zadania jest stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni usługowej w nowej siedzibie biblioteki. Poprzez aranżację przestrzeni, jej wyposażenie, stworzone zostanie nowe terytorium - miejsce wiedzy, edukacji, spotkań w strefach pracy, relaksu, zabawy. Realizacja zadania umożliwi zakup budek akustycznych, które będą wykorzystywane jako miejsca „pracy cichej” dla czytelników oraz wyposażenia w postaci mebli z przeznaczeniem do strefy dla młodzieży, ale i do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zadanie stanowi jednocześnie kontynuację i zwieńczenie dotychczasrealizowanych działań zmierzających do wyposażenia „nowej biblioteki”, tak aby stała się miejscem nowoczesnym nie tylko jako budynek, ale i żeby jej wnętrze było w pełni zaaranżowane. Jest to kolejny etap dopełniający organizację nowej przestrzeni. Kwota dofinansowania to 100.000,00 zł, co stanowi 100% całkowitego kosztu zadania.


Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w 2020 r. realizuje projekt „Kreatywny bibliotekarz” dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i   Dziedzictwa Narodowego oraz środkom pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury.

„Kreatywny bibliotekarz” to cykl szkoleń dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego. Głównym celem jest podniesienie kompetencji i nabywanie nowych umiejętności przez bibliotekarzy. Wszystkie działania pozwolą na skuteczniejszą realizację zadań w zakresie animowania kultury i życia społecznego, wzmocnią funkcje biblioteki jako ośrodka aktywizującego społeczność lokalną i będą służyć rozwojowi czytelnictwa. Projekt "Kreatywny bibliotekarz" obejmuje następujące elementy:

 1. Szkolenie pn. „Jak zrobić mediatekę? Budowanie zasobów audiowizualnych (muzyka, audiobooki, film) w bibliotece. Praktyczne rady, dokumenty, licencje.”
 2. Szkolenie pn. „Mobbing i mowa nienawiści – jak reagować i chronić zespół?”
 3. Szkolenie pn. „Organizacja wydarzeń i eventów czytelniczych dla dzieci i ich rodziców w bibliotece.”
 4. Warsztaty z technik dramowych wspierających rozwój czytelnictwa.
 5. Wyjazd studyjny do Stacji Kultury w Rumii i biblioteki sopockiej Filii Nr 7 Broadway i Filii Koc i Książka w Sopocie.
 6. Wyjazd studyjny do Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu i Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 28 000,00 zł.
W tym dotacja z MKiDN to kwota 17 500,00 zł., a 10 500,00 zł. to środki pochodzące  z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Koordynatorem projektu „Kreatywny bibliotekarz” jest Katarzyna Szawłowska.                                                                                                    

 

 


Główną ideą zadania Brawo!KULTURA jest kształtowanie świadomych postaw prokulturalnych wśród mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego. Zadanie realizowane będzie poprzez warsztaty mające na celu aktywizację kulturalną dzieci, młodzieży, osób starszych (integracja międzypokoleniowa, niepełnosprawnych z osobami sprawnymi). Umożliwi to uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności i poszerzenie wiedzy poprzez stworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi osobowości, konfrontacji czy oceny i wymiany doświadczeń. Istotnym elementem realizacji zadania będzie nawiązanie i podtrzymanie współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi oraz pozostałymi instytucjami kultury. Najważniejszym rezultatem zadania będzie podniesienie kompetencji artystycznych i twórczych uczestników oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Zadanie Brawo!KULTURA pomoże kształtować poczucie, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.

Głównym celem stawianym przed twórcą projektu jest stworzenie warunków umożliwiających uczestnictwo oraz integrację przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych, osób z niepełnosprawnościami, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto, wykształcenie potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz wzrost świadomości i kompetencji kulturowych. Poprzez działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne ma wypełnić kulturalną lukę, zwłaszcza wśród odbiorców z zagrożonych wykluczeniem grup społecznych miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego. Realizacja projektu Brawo!KULTURA stworzy możliwość wpłynięcia na rozwój kulturalny i twórczy dzieci z okolicznych, ubogich rodzin - Biblioteka usytuowana jest w dzielnicy objętej rewitalizacją społeczną, poprzez realizację projektu Młode Stare Miasto. Oprócz chęci rozwoju wyżej wymienionej grupy społecznej, przeprowadzone zostaną działania skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego. Istotne będzie także nawiązanie współpracy z innymi podmiotami - szkołami, przedszkolami, placówkami opiekuńczymi, Domem Pomocy Społecznej, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, której efektem będzie stworzenie spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej.

Całkowity koszt realizacji projektu to 22 tysiące złotych, natomiast kwota 15 tysięcy złotych jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Koordynatorem zadania pn. „Brawo!KULTURA” jest Agnieszka Kitowska.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim organizuje w 2018 roku cykl szkoleń dla bibliotekarzy z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego zatytułowany „Bibliotekarz na miarę”. Zadanie to jest realizowane w ramach programu „Partnerstwo dla książki” ogłoszonego i dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Na cykl składa się 9 szkoleń, których celem jest doskonalenie umiejętności bibliotekarzy w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników bibliotek, spowodowanych zmianami społecznymi i technologicznymi. Realizacja zadań zawartych w projekcie pomoże bibliotekarzom w lepszym wykorzystaniu w swojej pracy narzędzi cyfrowych oraz innych zdobyczy technologicznych. Przybliży metody poznawania potrzeb czytelników. Ułatwi przyciągnięcie do biblioteki ludzi młodych oraz tych, którzy nie czytają. Bibliotekarze uzupełnią także swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie katalogowania z zastosowaniem deskryptorów.

Na realizację zadania Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 19.300 zł. Wkład własny placówki wyniósł 6.000 zł. Zadanie jest realizowane w miesiącach czerwiec – listopad 2018 roku.

Tematyka szkoleń:

 1. Biblioteka rzecznikiem społeczności lokalnej. Rzecznictwo – definicje i główne pojęcia – 12. 06
 2. Bezpieczeństwo w sieci – 12.06
 3. Widok na widownię, czyli wstęp do rozwoju publiczności – 25.06
 4. Wirtualna rzeczywistość w bibliotece – jak przyciągać do biblioteki nieczytających dzięki narzędziom wirtualnej rzeczywistości – 20.09
 5. Skuteczna komunikacja z czytelnikiem – 25.09
 6. Biblioteka każdego człowieka – 3.10
 7. Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne – metody pracy ze społecznościami lokalnymi i narzędzia cyfrowe służące kultywowaniu i zachowaniu lokalnej historii – 25.10
 8. Aplikowanie o środki finansowe do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8.11
 9. Deskryptory. Promocja biblioteki w katalogu online – 22.11
 10. Koordynatorem projektu jest Pani Jolanta Puzynowska.

Dzięki zadaniu realizowanemu w 2018 r. „MEDIATEKA 800-LECIA nastąpi zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej” zostanie stworzona demokratyczna przestrzeń usługowa w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim! Całkowity koszt zadania to 1.100.438,00 zł z czego środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury to 600.000,00 zł.

Kluczowym działaniem zadania jest zwiększenie potencjału biblioteki poprzez wprowadzenie dla czytelników wolnego dostępu do zbiorów. Przez aranżację przestrzeni i jej wyposażenie, stworzone zostanie nowe terytorium jako miejsce wiedzy, edukacji, spotkań. Spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, osób chorych i niepełnosprawnych, dorosłych i seniorów w strefach pracy, relaksu i zabawy. Zakup nowych regałów na zbiory umożliwi stworzeniefunkcjonalnych stref dla czytelników. Zakup i instalacja wrzutni, umożliwiającej całodobowy zwrot książek, zwiększy potencjał usługowy biblioteki.

Dzięki realizowanemu zadaniu, poza regałami czy wrzutnią, nowa biblioteka wzbogaci się o:

- meble i wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych,

- nowoczesne wyposażenie wystawiennicze,

- profesjonalne oprogramowanie biblioteczne,

- Playstation Pro,

- sprzęt multimedialny.

Koordynatorem zadania „MEDIATEKA 800-LECIA: zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej” jest Agnieszka Wojtaś.


     Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w 2018 r. realizuje projekt „Lansowanie na czytanie” dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa
    Kultury i   Dziedzictwa Narodowego oraz środkom pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury. „Lansowanie na czytanie” to kampania społeczna, której
    głównym celem jest rozbudzeniezainteresowania czytelniczego wśród młodzieży. Wybrane działania skierowane są również do młodzieży od 13 do 18 roku 
    życia. Przeprowadzona kampania sprawi, że uczestnicy zadaniastaną się bardziej świadomymi i wrażliwymi odbiorcami kultury oraz wzbogaci ich wiedzę.
    Projekt "Lansowanie na czytanie" obejmuje następujące elementy:

 

 1. „Bookcrossing w szkole”.
 2.  Warsztaty motywacyjne.
 3.  Spotkanie z Szymonem Hołownią.
 4.  Koncert duetu Dominika Świątkowskiego i Piotra Zubka
 5.  Konkurs literacko - fotograficzny „Książkomodni”
 6. Akcja plakatowa „Ja też czytam”
 7.  Konkurs czytelniczy „Łączy nas czytanie”.
 8.  Audiobooki w szkolnym radiowęźle.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 29.670,00 zł. W tym dotacja z MKiDN to kwota 19.670,00 zł., a 10.000,00 zł. to środki pochodzące z Miejskiej Biblioteki Publicznej.Koordynatorem projektu „Lansowanie na czytanie” jest Katarzyna Szawłowska.


W 2018 r. realizujemy projekt "Wkręceni w czytanie" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 19 479 zł. Projekt ma za zadanie wzmocnienie kulturotwórczej roli piotrkowskiej biblioteki wśród dzieci, młodzieży, a przez to rodziców czy opiekunów. Tematem przewodnim zadania jest kształtowanie kultury czytelniczej, zachowań czytelniczych wśród społeczności lokalnej, w której działa biblioteka. Zadanie przyczyni się do zwiększenia dostępu do bezpłatnych, nowatorskich form edukacyjnych promujących czytelnictwo. Dla realizacji zakładanych celów zostaną wykorzystane takie narzędzia jak: warsztaty z kreatywnego pisania, plastyczno-literackie, ilustratorskie, 5 akcji dla przedszkoli "Czytanie na start", stworzenie "Wyprawek czytelniczych" zachęcających najmłodszych do czytania, 10. walizek tematycznych promujących czytanie do udostępniania czytelnikom. Koordynatorem projektu "Wkręceni w czytanie" jest Dorota Adamska.

 


W 2017 r. zrealizowaliśmy zadanie "Kulturostrada" dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000 zł. Zadanie oprócz kształtowania poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego, aktywizowało kulturalnie dzieci, młodzież i dorosłych nawiązując współpracę z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami średnimi. Celem projektu było wykształcenie potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym, ukazanie biblioteki jako miejsca sprzyjającemu rozwojowi i  rozwijania talentów poprzez obcowanie z kulturą i literaturą.  Podczas zadania zostały zrealizowane 24 wydarzenia kulturalne i edukacyjne: 11 warsztatów, 4 akcje plenerowe, 1 spektakl, Wakacje pełne kultury, 2 występy klauna, pokaz modelowania balonów, spotkanie artystyczne z Marianem Opanią. Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych to 6362 osoby, w tym 2112 odbiorców bezpośrednich.


Zadanie „Kulturalni” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r. w wysokości 25.000 zł oprócz kształtowania poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego wypełniło kulturalną lukę zwłaszcza wśród odbiorców z wykluczonych kulturowo terenów miasta. Oprócz chęci rozwoju twórczego odbiorców przeprowadzone został działania skierowane do młodego odbiorcy z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Celem głównym projektu było wykształcenie potrzeby stałego uczestniczenia w życiu kulturalnym, ukazanie biblioteki jako miejsca sprzyjającego rozwojowi talentów, wskazywanie młodemu człowiekowi możliwości samorozwoju poprzez obcowanie z literaturą i kulturą. W czasie realizacji zadania odbyły się akcje plenerowe "Czytanie na trawie" (gościem pierwszej z akcji byłą Magdalena Różczka), akcje promujące czytelnictwo wśród przedszkolaków "Bajkoland biblioteczny", "Wakacje pełne kultury" dla dzieci, przegląd teatrzyków przedszkolnych "Parada bajkowa", konkursy czytelnicze, warsztaty edukacyjne "Era Gutenberga", warsztaty plastyczne "Planeta kreatywności", warsztaty ceramiczne "Pasjinarium.

 


W 2013 r. zrealizowaliśmy zadanie „SIŁA RADOŚCI = MOC WOLNOŚCI: modernizacja Filii Nr 1 MBP w Piotrkowie Trybunalskim”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”. Całkowity koszt zadania wyniósł 304 115,00 zł, z czego wkład finansowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 200 000,00 zł.
Zadanie "SIŁA RADOŚCI = MOC WOLNOŚCI" objęło kompleksową modernizację Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Kluczowym działaniem była instalacja systemu zabezpieczeń księgozbioru. Natomiast działaniem dopełniającym była wymiana regałów bibliotecznych, co umożliwiło wprowadzenie tzw. "wolnego dostępu do półek". Dzięki temu została stworzona przestrzeń do czytania prasy, bawialnia dla dzieci, pokój pracowników, kawiarenka internetowa, pokój socjalny. Całość została zabezpieczona poprzez instalację systemu alarmowego i monitoringu. Zwiększono także walory estetyczne placówki.
Wszystkie podjęte działania miały na celu podniesienie standardów placówki do obecnych wymogów poprzez modernizację niezbędnej infrastruktury, zapewniającej współczesnym odbiorcom kultury dogodne warunki korzystania z usług biblioteki. W wyniku prowadzonych działań dokonano prac remontowych podłogi, malowanie ścian i sufitów, wykonano instalację systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego, zmodernizowano istniejącą instalację elektryczną, ustawiono w wypożyczalni zakupione 42 regały dwustronne, 5 jednostronnych, 5 regałów dla dzieci, zamontowano meble i wyposażenie w bawialni, czytelni, kawiarence internetowej, zamontowano system zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych RFID (bramkę z licznikiem, stanowiska do kodowania książek i dokonywania wypożyczeń oraz stanowisko samoobsługowe, zachipowano księgozbiór Filii). Ze względu na bogatą ofertę edukacyjno-kulturalną oraz organizację wielu wydarzeń w plenerze placówka została wyposażona w nagłośnienie oraz kamerę i aparat fotograficzny. Dla dzieci zakupiono X-boxa oraz grę Rock band, wykonano tablicę do malowania kredą w bawialni. Kawiarenka internetowa została wyposażona w 4 stanowiska internetowe oraz drukarkę. W wyniku powyższych działań powstała harmonijna i funkcjonalna przestrzeń pozwalająca użytkownikom na korzystanie z potencjału placówki w komfortowych warunkach, a pracownikom realizację zadań w wymaganych warunkach bhp.


W 2012 r. zrealizowaliśmy zadanie "Zaczytani" dofinansowane przez MKiDN w wysokości 28.000 zł. Celem zadania było zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w czytelnictwie poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej. Idea popularyzacji czytelnictwa zakładała realizację różnorodnych działań tj.spotkania, koncerty, akcje plenerowe, warsztaty, wykłady mających ukazać czytanie jako naturalną potrzebę każdego człowieka. Zadanie skierowane było do osób ze wszystkich kategorii wiekowych - dzieci, uczniów, studentów, osób dorosłych, emerytów. Odbiorcy zadania mieli okazję poznać wartościową literaturę podaną w atrakcyjnej, często wyjątkowej formie i okolicznościach. Udział znanych osób ze świata literatury, filmu, teatru, muzyki, nauki oraz utwory cenionych pisarzy i poetów stworzyły dogodny klimat do rozsmakowania się w czytaniu wszystkich zaintrygowanych i chętnych. Uczestnicy mieli m.in. szansę spotkać takie postaci jak Jerzy Kamas, Anna Seniuk, Magdalena Zawadzka.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas na:

Facebook

Twitter

w.bibliotece.pl

 

ePUAP